1. Bendrieji nuostatai
1.1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės „www.craftwear.lt“ tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitus su prekių pirkimu - pardavimu susijusius nuostatus.
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.
1.3. Naudotis „www.craftwear.lt“ paslaugomis turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. nurodytų 1.3.1 – 1.3.3 punktuose asmenų įgalioti asmenys ar jų atstovai.
1.4. Elektroninės parduotuvės „www.craftwear.lt“ prekyba vykdoma ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir visoje Europoje.
1.5. Kiekviena šalis turėdama sutartinių santykių privalo elgtis sąžiningai.
1.6. Daiktų pirkimo–pardavimo sutartis, sudaryta naudojant ryšio priemones, yra pardavėjo ir pirkėjo (vartotojo) sutartis dėl daiktų pardavimo, sudaroma naudojant tik ryšio priemones (vieną ar kelias).
1.7. Pardavėjas iki sutarties sudarymo privalo naudojamomis ryšio priemonėmis pateikti pirkėjui tinkamą informaciją, kurioje privalo būti nurodyta:
1.7.1. duomenys apie pardavėją;
1.7.2. daikto pagrindinės savybės;
1.7.3. pardavimo kaina;
1.7.4. daikto pristatymo kaina;
1.7.5 mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarka;
1.7.6. pirkėjo teisės atsisakyti sutarties pagal taisykles įgyvendinimo tvarka;
1.7.7. naudojimosi ryšio priemonėmis įkainiai, kai jie skaičiuojami kitaip negu įprasta;
1.7.8. laikotarpis, kurį pasiūlymas ir kaina galioja;
1.7.9. mažiausia sutarties trukmė, kai yra sudaroma sutartis dėl nuolatinio daiktų tiekimo.
 
2. Asmens duomenų saugumo garantija
2.1. Elektroninė parduotuvė „www.craftwear.lt“ turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos nurodė Pirkėjas ir pateikti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo vykdymui. Elektroninė parduotuvė „www.craftwear.lt“ gali naudoti Pirkėjo asmens duomenis tik reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais.
2.2. Pirkėjas gali uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą rinkodaros tikslais (naujienų, akcijų siuntimo el. paštu arba mobiliuoju telefonu) apie tai informuodamas „www.craftwear.lt“ el. pašto adresu craftwear@vitameda.lt išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo - pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.
2.3. Internetinės parduotuvės Pirkėjų ir lankytojų duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių.
2.4. Be pirkėjo išankstinio sutikimo pardavėjas negali naudoti automatinių telefoninio ryšio priemonių, kuriomis naudojantis nebūtinas asmens dalyvavimas, telefakso. Ryšio priemonės, suteikiančios galimybę bendrauti asmeniškai, gali būti naudojamos tik tuo atveju, jeigu pirkėjas tam neprieštarauja.
 
3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).
3.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
 
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.craftwear.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
4.2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, daiktų priėmimo, daiktų perdavimo – priėmimo dokumento sudarymo išlaidos tenka pirkėjui
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.
4.4. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Pirkimo - pardavimo sutarties prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.
4.5. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso normomis.
4.6. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuojantį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį objektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba) arba į teismą. Taip pat, yra galimybė visus ginčus, kylančius dėl elektroninio pirkimo–pardavimo arba paslaugų sutarčių, spręsti Elektroninėje ginčų sprendimo platformoje www.ec.europa.eu/odr
 
5. Pirkėjo pareigos
5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis „www.craftwear.lt“ elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.
6.4. Elektroninė parduotuvė „www.craftwear.lt“ turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo - pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.
6.5. Jeigu pirkimo-pardavimo sutartis numato, kad pirkėjas kainą sumoka tik po daiktų perdavimo, o po sutarties sudarymo jis tapo nemokus, tai pardavėjas perduoti daiktų neprivalo.


7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas privalo pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę.
7.2. Pardavėjo garantija (patvirtinimas) dėl daiktų nuosavybės teisės ir jų kokybės yra, nepaisant to, ar tokia garantija pirkimo–pardavimo sutartyje numatyta, ar ne (garantija pagal įstatymą).
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.
7.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 14 (keturioliką) darbo dienų.
7.5. Pardavėjo suteikiama daiktų kokybės garantija galioja tam tikrą laiką. Garantija šiuo atveju galioja visoms daiktų sudėtinėms dalims, jeigu kas kita nenustatyta įstatymuose ar sutartyje. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo daiktų perdavimo, jeigu sutartis nenumato ko kita.
 
8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – iš anksto atsispausdinus užsakymą ir nuėjus į banko skyrių, arba, pasinaudojus internetinės bankininkystės paslaugomis, ar kitais elektroninėje parduotuvėje www.craftwear.lt numatytais atsiskaitymo būdais, pinigai pervedami į vieną iš „Vitameda“ UAB banko sąskaitų.
 
9. Prekių pristatymas
9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2. Jeigu pirkimo–pardavimo sutartis nustato, kad pardavėjas privalo perduoti tam tikros rūšies, modelio, dydžio, spalvos ar pagal kitokius požymius apibūdinamus daiktus (daiktų asortimentas), tai pardavėjas privalo perduoti tokius daiktus, kurie atitinka šalių suderintą daiktų asortimentą.
9.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
9.4. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.
9.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.6. Prekes atsiimant parduotuvėje, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti prekių būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame prekių Perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės.
9.7. Naudojantis kurjerių paslaugomis, kurjeriai neatsako už prekės būklę, o tik už prekės pristatymą.
9.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja Pirkimo – pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
9.9. Jeigu kas kita nenumatyta pirkimo–pardavimo sutartyje, daiktų atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal įstatymus ar sutartį pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti daiktus, neatsižvelgiant į nuosavybės teisės perėjimo momentą.
9.10. Jeigu daiktas po jo perdavimo žuvo ar sugedo ne dėl pardavėjo kaltės, pirkėjas privalo sumokėti kainą pardavėjui. Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai pardavėjas negalėjo perduoti daikto pirkėjui dėl to, kad pastarasis nepakankamai bendradarbiavo su pardavėju ir tokiu būdu pažeidė sutartį.
9.11. Jeigu pirkėjas pareiškia pagrįstą ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia arba daikto pakeitimo, tai daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka pardavėjui.
9.12. Kai pardavėjas, pažeisdamas sutartį, perduoda pirkėjui mažesnį, negu nurodyta pirkimo–pardavimo sutartyje, daiktų kiekį, pirkėjas turi teisę, jeigu kas kita nenumatyta sutartyje, arba reikalauti perduoti jam trūkstamus daiktus, arba atsisakyti priimti daiktus ir sumokėti kainą, o jei kaina jau sumokėta, – reikalauti ją grąžinti ir atlyginti nuostolius.
9.13. Jeigu pardavėjas perduoda pirkėjui daugiau, negu sutartyje nurodyta, daiktų, pirkėjas privalo apie tai pranešti pardavėjui per įstatymuose ar sutartyje numatytą terminą, o jei terminas nenustatytas, – per protingą terminą. Kai tokį pirkėjo pranešimą gavęs pardavėjas per protingą terminą nenurodo ką daryti, tai pirkėjas, jeigu kas kita nenumatyta sutartyje, turi teisę priimti visus daiktus arba atsisakyti priimti tuos, kurie viršija sutartyje nustatytą kiekį.
9.14. Jeigu pirkėjas priima daiktus, kurių kiekis viršija sutartyje nurodytą kiekį, tai už papildomai priimtus daiktus mokama tokia pat kaina, kuri nustatyta sutartyje, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip.
9.15. Kai pardavėjas perduoda pirkėjui daiktus, neatitinkančius pirkimo–pardavimo sutartyje numatyto asortimento, pirkėjas turi teisę atsisakyti juos priimti ir už juos mokėti, o jeigu jau sumokėta, – pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą, jei sutartis nenumato ko kita.
9.16.Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo.
9.17. Kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.
9.18.. Jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami. Tačiau jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad jie tiktų tam konkrečiam tikslui.
9.19. Kai sutartis sudaryta pagal pavyzdį, modelį ar aprašymą, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurie atitinka pavyzdį, modelį ar aprašymą, išskyrus sutartyje aptartas išimtis.
9.20. Laikoma, kad daiktai neatitinka kokybės reikalavimų, jeigu jie neturi tų savybių, kurių pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį.
9.21. Laikoma, kad daiktai neatitinka sutarties reikalavimų, jeigu perduotų daiktų kiekis, dydis ar svoris neatitinka sutarties sąlygų arba perduotas kitos rūšies, negu numatyta sutartyje, daiktas.
 
10. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 10.6. punkte numatyta tvarka. Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, jos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos. Tuo atveju, jei grąžinama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidos apmokamos Pardavėjo. Pasirinkus pinigų grąžinimo būdą „MemberShop kuponais“, grąžinimo mokestis neišskaičiuojamas.
10.2. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinę kortelę (jei ji buvo išduota).
10.3. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali pristatyti asmeniškai arba atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis. Prekes priims mūsų biuras, kurio adresą rasite skiltyje "Kontaktai". Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 10.10. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.
10.4. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
10.5. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę,pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 10.14. punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedamaskasos aparato kvitas arba pirkimo–pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (PVM sąskaitafaktūra,sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kt.) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).
10.6. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti šių taisyklių 10.14. punkte nurodyti pirkėjo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
10.7. Kilus nesutarimų tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10dienų nuo pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Tais atvejais, kai pardavėjas turi prekės kokybę įrodančius dokumentus, jų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo atsakymo pirkėjui.
10.8. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
10.9. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas turi teisę terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
10.10. Prekės, nurodytos šių taisyklių 10.10. punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimo–pardavimo dokumentas.
10.11. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 10.10. punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimo, kuris buvo būtinas norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti prekės išvaizdos pakeitimu.
10.12. Matuojamos prekės, kurios pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir pan., gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.
10.13. Jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:
10.14.1. kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės;
10.14.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
10.14.3. kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
10.14.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.
10.15. Jeigu dėl paslėpto trūkumo, buvusio pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu, nupirktas daiktas žūva, tai pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą. Jeigu daiktas žuvo dėl nenugalimos jėgos arba dėl pirkėjo kaltės, tai pirkėjui atlyginamas tik daikto vertės jo žuvimo momentu ir daikto kainos skirtumas.
10.16. Jeigu dėl paslėpto trūkumo daiktas žuvo, o pardavėjas apie tą trūkumą žinojo arba turėjo žinoti, tai jis privalo ne tik grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą, bet ir atlyginti nuostolius.
10.17. Sutarties sąlygos, panaikinančios ar apribojančios pardavėjo atsakomybę už daiktų trūkumus, negalioja, išskyrus atvejus, kai jis pirkėjui atskleidė daikto trūkumus, kurie pardavėjui buvo ar turėjo būti žinomi.
10.18. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.19. Nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo pirkėjui dienos, jeigu kiti teisės aktai ar pirkimo–pardavimo sutartis nenustato ilgesnio termino;
10.20. Nustatytas prekės kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas trumpesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų gali būti pareikštas per pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų, kurie pastebėti per garantijos terminą, gali būti pareikštas nepaisant to, kad pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas pasibaigęs.
 
11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
11.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
 
12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.
 
13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
13.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13.3. Jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas nevykdo šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, pirkėjas turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į:
13.3.1. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl pirkėjų pažeistų teisių gynimo;
13.3.2. teismą dėl pažeistų teisių gynimo ir dėl turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimo.
Produktas pridėtas į patikusių prekių sąrašą